blue-fire-wings

14 tekstów – auto­rem jest blue-fi­re-win­gs.

Ciem­ność często przysłania światło, a wte­dy nie ma już zu­pełnie nic. Człowiek błądzi po ni­cości po­tykając się o nieis­tniejące ka­mienie. Gdy upad­nie, ciężko mu się pod­nieść. Przy­jaciel jest tam sa­mot­nym pro­myczkiem do­dającym sił. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 25 sierpnia 2010, 16:49

Niektórzy ludzie nie zauważają u siebie długich, czar­cich ogonów. Są zbyt pyszni, by obrócić się do tyłu! 

myśl
zebrała 43 fiszki • 18 sierpnia 2010, 19:52

Cza­sem czuję się, jak­by przy­jaciele my­lili mo­je ser­ce z po­duszką na igły. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 sierpnia 2010, 12:07

Pa­miętaj, by do nieba le­cieć w gru­pie. Sa­mot­ny anioł łat­wo gu­bi drogę. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 2 sierpnia 2010, 17:06

Nig­dy nie na­leży się pod­da­wać, na­wet kręte ścieżki dokądś prowadzą. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 lipca 2010, 19:27

Jeśli oczy są zwier­ciadłem duszy, pot­ra­fiłabym się za­gubić w krętym la­biryn­cie je­go wzroku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 lipca 2010, 22:12

-Przy­jaciele? Po co oni są?
-Życie to niekom­plet­na dra­bina, a ce­lem jest dojście na sam szczyt. Każdy przy­jaciel wbi­ja w nią je­den szcze­bel. Brak ja­kiego­kol­wiek spra­wi, że się zachwiejesz i upadniesz. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 lipca 2010, 23:44

Nie chcąc, by miłość uciekła, związałam ją sznu­rem. Nieco za moc­no... Uświado­miłam to so­bie do­piero, gdy się udusiła. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 lipca 2010, 00:10

Pragnąc włas­ne­go szczęścia, nie za­bieraj go innym. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 12 lipca 2010, 15:56

Go­nimy przed siebie zaśle­pieni ideałami...nag­le do­tyka­my dna i uświada­miamy so­bie, że po­myli­liśmy kierunki. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lipca 2010, 15:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność